Radiolänk

www2Anmärkning:
För närvarande finns ingen radiolänk till beskådande på Radiomuseet. Det finns dock en del utrustning av olika slag i förråd. Den är emellertid ganska skrymmande och kan placeras in  först när erforderligt utrymme skapats i utställningslokalerna, vilket vi arbetar på.

Informationssidorna om radiolänk har vi fått från Telia. Det är kopior av intern Telia-information.

Med radiolänk avses trådlös överföring där informationen överförs via en kedja av radiosändare och mottagare med riktade antenner vid frekvenser över 30 MHz.

MastPå grund av den höga radiofrekvensen som normalt
används (över 1 GHz) är räckvidden mellan sändarantenn
och mottagarantenn i stort sett begränsad till optisk sikt. När överföring skall ske över större avstånd sätts
repeterarstationer upp utefter sträckan mellan terminalstationer.

Normal hopplängd, dvs avståndet mellan en sändare och
närmast efterföljande mottagare, är i transportnätet
ca 50 km. I accessnätet är hopplängderna i regel runt 20
km. Generellt kan sägas att den hopplängd som kan överbryggas är kortare ju högre upp i frekvens som överföringen sker.

Överföringskapaciteten för digitala system varierar från 2 Mbit/s till 140 Mbit/s (PDH) och 155 Mbit/s (SDH). Varje 2 Mbit innehåller 30 telefonikanaler. Vid höga kapaciteter framförs ofta, längs samma sträcka, två eller flera radiokanaler av vilka en utgör en gemensam reservkanal för de övriga kanalerna.

Historik Nätlösningar Punkt till punkt Punkt till multipunkt