Maritex

Maritexstart Maritexsystemet Maritex kustradio Maritex fartyg Martitex evolustion Telegrafistens nya roll Spinoff produkter Maritex övrigt Maritexslut Maritex utrustning på Radiomuseet

Maritex historia (ingen undersida)

Du har kommit till sidan för Maritex historia. Här finns dokument och bilder som har samlats ihop av Margareta Henricsson och Lars-Olof Ternström. Vi var med tidigt i utvecklingen av Maritex, men vi var inte med när idén kom upp. Tyvärr finns nästan inget underlag från den tiden. Olof Lundberg och Alf Persson var huvudmännen bakom Maritex-tjänsten. De var anställda på Televerkets Radiokontor i Göteborg (RoVa). Televerket hade monopol på installation och underhåll av radiokommunikations-utrustning på svenska fartyg. Kontoret installerade och servade fartygsradio på alla svenska fartyg runt om i världen Se Rolf Claessons kompendium När fartygen blev större blev informationsmängden till och från fartygen större. Samtidigt ökade rederiernas behov av att rationalisera verksamheten. Alf och Olof såg möjligheten att automatisera radio-kommunikationen.

Det ursprungliga teamet som arbetade med Maritex var förutom Olof och Alf, Margareta Henricsson, Björn Eriksson, Lennart Asp, och Mats Nilsson. Åke Johansson kom in tidigt också och var tillsammans med Björn drivande bakom hårdvaru-utvecklingen både till stations- och fartygsutrustning.

Björn och Mats har lämnat oss och därmed är väsentlig information borta. De som bidragit till insamlingen av dokumenten och bilderna är Olof Lundberg, Alf Persson, Lennart Asp, Åke Johansson, Per-Erik Sahlén samt några av telegrafisterna som använt Maritex däribland Dag Johansson.

Vad är Maritex (ingen undersida)

Under 1960-talet blev telex en vanlig kommunikationsmetod på land och redarna ville överföra telexmeddelanden till fartyg via kortvågsradio. Televerket radio i Göteborg utvecklade ett system för automatisk telextrafik till fartyg detta system kallades för MARITEX som står för Maritim Telex. Så här skriver Alf Persson om Maritex.
I datorrummet på kustradiostationen i Onsala möttes ny och gammal teknik.- Datorn styrde samtliga funktioner som tidigare hade manövrerats helt manuellt t.ex frekvensval modulationstyp m.m datorn var inkopplad på det svenska telexnätet. Alla Maritex abonnenter blev anslutna till den för Maritex reserverade nummerserien 26000. Här mötte den digitala världen den analoga.

Maritex tidiga utveckling (länkas till Maritexstart)

Här beskrivs vad det var som låg bakom utvecklingen av Maritex samt hur Maritex utvecklades på Radiokontoret i Göteborg (RoVa). Här finns även lite dokument och anekdoter som beskriver den kreativa miljön och andan som rådde på Radiokontoret under denna tiden.

Rederierna ställde ökande krav på effektivisering/logistik och och ett behov att samla in data från fartygen såsom fartygets hastighet, bränsleförbrukning m.m. Detta ställde ökande krav på telekommunikationen och ett behov att även sända över digital data. Televerket Radio var dom som stod för kommunikations utrustningen på fartygen under denna tiden, därför vände sig rederierna till Televerket Radio om önskemål av modernisering av utrustningen på fartygen.

Televerket Radio samarbetade med alla större rederierna för att ta fram ett system som fyllde deras behov av kommunikation. Telex var en global tjänst som fanns på de flesta kontoren. Med Telex kunde man även utföra vissa bankärenden och då var det naturligt att man ville använda Telextjänsten till fartygen. Problemen att överföra tjänsten via radio och att få den automatisk löstes med hjälp av Maritex systemet.

Televerket Radio var engagerad i olika internationella standardiseringsorgan såsom CIRM CCIR, ITU. Detta var viktigt för att få acceptans av tjänsten globalt och att få in den funktionalitet som önskades.

Nedan finns ett antal dokument som försöker beskriva den tidiga utvecklingen av Maritex.

 • Dator till sjöss är en artikel från Salénrederierna om hur Sea Sovereign utrustas med modern teknik. Läs artikeln här.

 • Olof Lundberg beskriver här om lite tidiga tester som utfördes på Kungsholm, Sea Saga och Sea Sovereign. Läs här.

 • En av dom första riktiga testerna av Maritex utfördes på skärgårdsbåten Storskär på början av 70-talet i samband med en CIRM konferens i Stockholms skärgård. Här finns lite bilder från denna konferens. Förbindelsen mellan Storskär och Göteborg radio gick via Karlsborg (Kråk).

 • Miljön i vilken Maritex utvecklades var väldigt speciell och kreativ och det var väldigt högt till tak. Åke Johansson har skrivit denna minnesanteckning om miljön i slutet på 60-talet. Läs den här. Practical jokes tillhörde vardagen, denna minnesanteckningen av Alf Persson (Per) fångar några av alla dom skämt vi utsatte varandra för. Läs den här.
  Utvecklingsmiljön var en typisk mansdominerad ingenjörsmiljö.
  Läs om hur Margareta Henricsson upplevde att vara den första kvinnliga ingenjören att arbeta där. Läs här.

Maritex systemets uppbyggnad (länkas till Maritexsystemet)

Här beskrivs Maritex systemet på en nivå som är gemensam för både fartygsstationen och kuststationen såsom ARQ m.m.

Maritex är ett helautomatiskt telexsystem som bygger ”store and forward” principen där meddelanden först mellanlagras i systemet innan det vidarebefordras. Radio förbindelsen är baserad på CCIR specificerad simplex-ARQ.
ARQ:n (Automaic ReQuest) används för att säkerställa att översänd information inte förvanskas eller att informationen kan avkodas av obehörig på ett enkelt sätt. ARQ:n är placerad mellan teleprintern och radioutrustningen. Hur ARQ-signaleringen fungerar kan man läsa i dokumentet ”CCIR Recommention 476” nedan.
Maritex systemet använde frekvensband inom kortvågsbandet (4, 6, 8, 12, 16, 22 och 25 MHz) inom varje frekvensband användes ett antal kanaler, frekvenserna är beskrivna här. Både mottagare och sändarfrekvens programmerades in i systemet och man lyssnade enbart på dom frekvenser som radiokonditionerna tillät beroende på tid på dygnet m.m. Dessa inprogrammerade frekvenser scannades av med med ett intervall på några sekunder. Kusstationen sände ut en fasningssignal som användes för att avgöra om frekvensen var ledig eller ej. Här kan man lyssna på hur kommunikationen lät över radiovian. Varje Maritex abonnent fick fick ett unikt ”SelCall” nummer som programmerades in i ARQ:n detta nummer var sedan kopplat till abonnentens telexnummer Göteborg Radio hade 26000, här finns en ej helt komplett lista över fartygens SelCall.

Systemet kunde förutom den normala ARQ moden även använda en broadcast mode FEC (Forward Error Correction) som användes för bl.a SAX presset som var en nyhetsbullentin som sändes ut från Göteborg Radio.

80-90% av all trafik avvecklades inom 2 timmar mellan fartyg/kuststation, motsvarande siffra för morse trafik var 30%. Kostnaden för Maritextrafik var ungefär hälften av motsvarande trafik på satellit.

Maritex Kustradio Station (länkas till Maritex kustradio)

Så här beskriver Wikipedia vad kuststationen har till uppgift.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborg_radio

Denna sida ger en mer ingående bild av arbete och teknik på Kustradiostationen.

 • blabla
 • blabla
 • blabla

Maritex Fartygsradiostation (länkas till Maritex fartyg)

Dessa dokument ger en inblick i Fartygsradiostationens uppbyggnad.

 • blabla
 • blabla
 • blabla

Maritex Systemets Evolution (länkas till Maritex evolution)

Här beskrivs hur Maritex har utvecklats och mött nya marknader under åren.

En tidig variant av Maritex var stationen som installerades på ambassaden i Hanoi. Svenska UD behövde ett alternativt sätt att kommunicera dit.

 • blabla (nya marknader, nya kuststationer mm)
 • blabla (udda installationer typ ambassader, Sydpolen Expedition, mm) STATEX
 • blabla (Nya tjänster: FAX, E-post…

Telegrafistens nya roll när Maritex tar över (länkas till Telegrafistens nya roll)

Telegrafistens roll på fartyget ändrades drastiskt när Maritex installerades. Många administrativa arbetsuppgifter kunde flyttas till rederiets kontor. Fartyg på kustnära rutter tilläts att segla utan telegrafist om man hade Maritex ombord. Så här kunde det vara att jobba som telegrafist

The Bitter End – Maritex Systemet avvecklas (länkas till Maritexslut)

Allting har ett slut utom körven, Maritex konkurreras ut av satellit kommunikation. Här finns diverse information om avvecklingen.

 • blabla (dokument som visar hur trafik utvecklingen förändras)
 • blabla (GMDSS Global Maritime Distress and Safety System utvecklas, wikipedia länk mm)
 • blabla (avskeds festen bilder mm)

Martex Systemets Spinnoff produkter (länkas till Spinoff produkter)

Maritex har drivit utveckling av andra produkter efter dess avveckling.

 • blabla (NAVTEX)
 • blabla (MOBITEX, länk till Agestams sida)
 • blabla

Diverse osorterade bilder från Maritex epoken (länkas till Maritex övrigt)

 • blabla (bilder Göteborg Radio, Valda…)
 • blabla (bilder fartygs stationen mm)
 • blabla

Maritex Utrustning på Radiomuseet (länkas till Maritexutrustning på Radiomuseet)

På Radiomuseet i Göteborg finns en Maritexutrustning att beskåda.

 • blabla (bilder på Maritexutrustningen..)
 • blabla
 • blabla