Föreningen

Radiohistoriska föreningen i Västsverige har till uppgift och ändamål att genom ett museum

 • tillvarata radioteknikens utveckling för kommande generationer
 • medverka till insamling och bearbetning av dokument som belyser radions historia
 • verka för inrättande och vidmakthållande av ett radiohistoriskt museum i Västsverige
 • samla in föremål till de radiohistoriska samlingarna
 • verka för att föremål i samlingarna iståndsättes
 • sprida kännedom om de radiohistoriska samlingarna
 • hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten

Föreningens och Radiomuseets verksamhetsidé är att

 • stimulera ungdomar till att aktivt ta till sig vetenskapen kring radioteknik
 • visa upp tillämpningen av radioteknikens olika former (rundradio, amatörradio, fartygsradio etc)
 • ha samlingar av böcker och annan litteratur med koppling till radio för forskning och utbildning
 • anordna försäljning av överskottsmateriel genom auktioner, loppmarknader mm
 • anordna studieresor och industribesök
 • hyra ut apparater till historiska program av olika slag

Medlemskap i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige ger ett flertal fördelar. Se fliken Bli medlem.